Bezpečnostné pokyny

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím infrasauny si pozorne preštudujte návod a dodržujte bezpečnostné pokyny.
Majte na pamäti, že infrasauny Prowell a Grand De Luxe sú určené výhradne pre domáce použitie! Ponechajte preto medzi jednotlivými saunovacom cyklami dostatočnú časový odstup.

1) Povrch, na ktorom je sauna umiestnená, musí byť rovný a suchý. V žiadnom prípade saunu nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vody - vane, bazénu a pod. Saunu neumiestňujte na koberec.

2) Uistite sa, že zásuvka pre pripojenie do siete elektrického napájania spĺňa parametre pre činnosť sauny. V prípade slabého príkonu môže dôjsť k prehrievaniu zásuvky alebo dokonca k vzniku požiaru.

3) Odporúčame saunu pripojiť k zásuvke, ktorá je vybavená obvodom s chráničom 16 A.

4) Zvýšenú pozornosť venujte napájaciemu káblu - nikdy ho nepokladajte rovno na podlahu, je to veľmi nebezpečné. Umiestnite ho tak, aby naň nemohol nikto šliapnuť, a v prípade, že saunu zrovna nikto nepoužíva, vytiahnite kábel zo zásuvky a stočte ho.

5) Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, zaistite jeho okamžitú výmenu výrobcom, predajcom alebo inou kvalifikovanou osobou. V prípade, že kábel poškodený nie je, ale na dotyk je príliš horúci, opäť sa obráťte na výrobcu / predajcu a žiadajte kontrolu; odovzdajte tak prípadnému nebezpečenstvu.

6) Nikdy sa nepokúšajte o akúkoľvek opravu svojpomocne. Vždy kontaktujte výrobcu / predajcu a žiadajte profesionálny servis. Pri neoprávnených pokusoch o opravu môže dôjsť k porušeniu bezpečnostných zásad, čím automaticky zaniká záruka výrobcu.

7) Ak bude nutné vymeniť niektoré diely sauny, uistite sa, že náhradné diely majú rovnaké charakteristiky ako diely pôvodnej. Použitie neautorizovaných dielov môže viesť k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a pod. Po výmene dielov vždy trvajte na servisné kontrole technikom, až potom je bezpečné saunu opäť používať.

8) Z dôvodu nebezpečenstva požiaru nikdy neukladajte žiadne predmety na hornú alebo vnútornú stenu sauny.

9) Nepoužívajte kvapalné čistiace prostriedky ani aerosólové čistidlá vnútri sauny, pokiaľ na to dané prípravky nie sú priamo určené.

10) Napájací ani vykurovací systém opakovane nezapínajte a nevypínajte, mohlo by dôjsť k poškodeniu elektrického zariadenia.

11) Pred vložením zástrčky do riadiaceho obvodu, pred vytiahnutím zástrčky z tohto obvodu, pred akoukoľvek manipuláciou s ovládaním sauny si starostlivo osušte ruky. Nikdy nerobte ovládanie mokrými rukami alebo mokrým holým chodidlom; predídete tak úrazu elektrickým prúdom.

12) Na infračervené vykurovacie jednotky ani na iné el. zariadenie sauny nikdy nelejte vodu ani iné kvapaliny, ani do nich nenarážajte žiadnym tvrdým predmetom. Akýkoľvek z týchto javov by mohol spôsobiť požiar alebo výpadok elektrickej siete.

13) Nikdy nezakrývajte žiariče uteráky ani inými horľavými materiálmi - nebezpečenstvo požiaru!

14) Nedotýkajte sa kovovými predmetmi žiaričov, predídete tak popáleninám a el. šokom.

15) Pri modeloch sáun s vonkajším osvetlením sa nikdy nedotýkajte strešných svetiel. Ich povrchová teplota býva veľmi vysoká už pri spustení ohrevu a rozsvietenie svetiel, mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Rovnako sa svetiel nedotýkajte minimálne do doby 20 minút od vypnutia sauny.

16) Nepoužívajte saunu počas búrky, zabránite tak nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

17) Nikdy nenechávajte zapnutú saunu bez dozoru. Počas procesu ohrevu musia byť sauna vždy pod dohľadom dospelej osoby. Ak saunu práve nepoužívate, vždy ju odpojte zo zdroja napájania.

18) Pre zníženie rizika prípadného úrazu u detí dbajte na to, aby boli pri saunovaní vždy pod dohľadom dospelej osoby.

19) Nikdy nezaspite v saune počas procesu ohrevu.

20) Po namáhavom cvičení počkajte aspoň 30 minút, než použijete saunu. Je potrebné umožniť svojmu telu vykonať ochladenie, inak hrozí riziko prehriatia. To nastáva pri zvýšení telesnej teploty nad 39 ° C a prejavuje sa závratmi, letargiou, ospalosťou a mdlobami. Následky nadmerného prehriatia organizmu môžu zahŕňať neschopnosť vnímať teplo, fyzickú neschopnosť opustiť saunu, strata vedomia a poškodenie plodu u tehotných žien.

21) Požitie alkoholu, drog a niektorých liekov pred vstupom do sauny alebo počas saunovacieho procesu môže viesť k strate vedomia.

22) Infrasaunu nepoužívajte, ak máte otvorené zranenia, očné choroby alebo vážne popáleniny.

23) Pri čistení vnútra sauny odpojte saunu zo zásuvky. Na čistenie používajte navlhčenú handričku.

24) Infrasauna je určená na použitie ľuďom, nikdy do nej nepúšťajte domácich miláčikov ani iné zvieratá.

25) Nepredlžujte pobyt v zapnutej infrasaune na viac ako 40 minút. Nadmerné vystavenie vysokým teplotám môže byť zdraviu škodlivé.

 

KEDY PREDÍS POUŽÍVANIA INFRASAUNY

Lieky na predpis

Niektoré lieky, ako napríklad diuretiká, antihistaminiká, betablokátory a barbituráty, môžu negatívne ovplyvňovať schopnosť tela regulovať teplo. Do tejto kategórie spadajú lieky na predpis i niektoré voľne predajné lieky.

Srdcové choroby

Pre osoby trpiace niektorými srdcovými chorobami vrátane hypertenzie alebo hypotenzie, chronického srdcového zlyhania alebo problémy s koronárnou cirkuláciou, môže byť infračervená terapia nevhodná. Priamym dôsledkom dlhého vystavovanie sa vysokým teplotám je zrýchlenie srdcovej frekvencie o 10 až 30 tepov za minútu za každý stupeň zvýšenej telesnej teploty. Táto kontraindikácia sa týka aj osôb užívajúcich lieky na úpravu tlaku a osôb s kardiostimulátorom - niektoré infrasauny totiž môžu obsahovať magnet, ktorý môže jeho činnosť ovplyvniť.

Deti a starší ľudia

U týchto dvoch vekových skupín je potrebné konzultovať infračervenú terapiu s lekárom. Všeobecne je vystavovanie sa infračervenému žiareniu zdraviu prospešné, avšak je potrebné brať do úvahy zníženú termoregulačná schopnosť oboch skupín - u detí sa schopnosť udržiavať optimálnu telesnú teplotu ešte len vyvíja, vekom sa naopak znižuje.

Tehotenstvo

Počas tehotenstva nie je používanie infrasauny neodporúča. U tehotných žien môže veľmi ľahko dôjsť k prehriatiu organizmu, strate vedomia a v extrémnych prípadoch až k poškodeniu plodu a vrodeným chybám.

Problémy s kĺbmi

Infračervené žiarenie je doporučované v prípade mnohých zdravotných problémov vr. bolesťou kĺbov. POZOR! V prípadoch chronických opuchov kĺbov však nemusí terapie pôsobiť priaznivo. Pokiaľ dôjde k akútnemu zraneniu, kĺby by tiež nemali byť zahrievané, a to počas prvých 48 hodín od kĺbového zranenia alebo až do odznenia začervenanie či opuchu.

Ďalší choroby

Zvyšovanie vnútornej teploty vplyvom infračervenej terapia môže byť nevhodné pre jedincov s roztrúsenou sklerózou, systémovým lupus erythematosus, diabetickou neuropatiou, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálneho nervového systému, Addisonovu chorobou alebo inou chorobu súvisiacu s adrenalínovú nedostatočnosťou. Vyvarovať sa saunovanie by mali aj ľudia trpiaci hemofíliou alebo poruchami krvácania, pretože teplo rozširuje cievy. Infračervenú terapiu nemožno odporučiť ani v prípade horúčky alebo citlivosti na svetlo.

Kovové skrutky, kĺbové náhrady a ďalšie implantáty zvyčajne dlhovlnné infračervené žiarenie odrážajú, takže by nemalo dochádzať k ich zahrievaniu. V prípade silikónových implantátov, ktoré infražiarenie absorbujú, k zahrievaniu dochádzať môže, však silikón sa taví až pri 200 ° C, teda by naň infračervené žiarenie nemalo mať vplyv. Upozorňujeme, že používanie infrasauny s akýmkoľvek implantátom je nutné konzultovať s lekárom!

Rovnako ako u masáží nie je bezpečné používanie infrasauny pri akomkoľvek infekčnom ochorení, pod vplyvom drog alebo alkoholu.

 

Majte na pamäti:

1) Ak Vám pobyt v infrasaune pôsobí akékoľvek problémy či nepohodlie, okamžite saunovanie prerušte.

2) Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, vždy používanie infrasauny konzultujte so svojím lekárom.

3) Niektoré lieky spôsobujú závraty, iné zvyšujú srdcovú činnosť a krvný tlak, čo je nežiaduce a v saune môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

 

POKYNY PRE POUŽÍVANIE INFRASAUNY

Pred aj po návšteve infrasauny pite dostatočné množstvo tekutín.

Pre príjemné chvíle v infrasaune je ideálna teplota medzi 35 a 40 ° C.

Po užití infrasauny sa odporúča dať si vlažnú sprchu a odpočívať.

 

ZNEŠKODŇOVANIE ÚDRŽBE INFRASAUNY

Veľmi dôležité je čistiť saunu pravidelne.

 • Zametajte alebo luxujte podlahu, popr. lavice.
 • Utierajte povrchy, ktorých sa ľudia počas saunovania dotýkajú - lavica, podlaha, božní steny, ovládacie panely.
 • Za účelom údržby používajte teplú vodu a čistý bavlnenú handričku, ktorý udržujte iba mierne vlhký. Príliš mokrú handru by mohol spôsobiť tmavnutie dreva. Potom kabínu vysušte čistou a suchou handričkou.
 • Na hlavný panel nevylievajte vodu a nečistite ho mokrou handričkou. Na čistiace účely použite na to určený handričku, ktorý je len na toto čistenie.
 • Vyhnite sa silným čistiacim prostriedkom, ktoré by mohli zafarbiť či poškodiť drevo, alebo dokonca zanechať stopy chemikálií, ktoré sa budú v priestore sauny odparovať.
 • Používajte iba prípravky určené na údržbu sáun, napr. Saunareiniger.
 • Pri saunovaní vždy používajte uterák k absorpciu potu. Všeobecne platí, že by nemalo dochádzať ku kontaktu pokožky a povrchu sauny.
 • Nikdy nepolievajte ani neoplachujte vnútrajšok ani vonkajšok infrasauny.
 • Nikdy nepoužívajte farby, moridlá ani iné chemické nátery vo vnútri sauny, vysoké teploty v saune môžu spôsobiť odparovanie výparov z týchto náterov.
 • Pre ošetrovanie vonkajších drevených častí je vhodné používať bezfarebný lak.
 • Občas skontrolujte dotiahnutie skrutky lavičky.

 

TIPY K POUŽÍVANIE INFRASAUNY

 • Efektivitu saunovanie môžete zvýšiť tým, že si pred použitím sauny doprajete horúcu sprchu alebo kúpeľ.
 • Pred, počas i po použití sauny dbajte na dodržanie pitného režimu.
 • V prípade potreby regulovať vnútornú teplotu použite strešný ventilátor alebo si otvorte dvere.
 • Používajte minimálne 2-3 uteráky. Na jeden sa posaďte, druhý položte na podlahu (tak, aby nezakrýval podlahový žiarič!) A tretím sa utierajte.
 • Pri prvých príznakoch prechladnutia alebo chrípky si doprajte pobyt v saune a posilnite si tak oslabenú imunitu.
 • Pre uvoľnenie napätia a natiahnutých svalov sa odporúča ich jemná masáž v priebehu saunovania.
 • K zosilneniu efektu tepelnej terapie aplikujte do vlasov olej. Potom je vytrite uterákom. Po ukončení saunovania si vlasy umyte bežným spôsobom.
 • Po ukončení saunovania nepoužívajte ochladzovací sprchu okamžite, ale zostaňte v saune s otvorenými dverami. Vaše telo sa aj pri chladnutí ďalej potí. K opláchnutie potu použite chladnú alebo vlažnú vodu.
 • Účinok relaxácie po saunovaní zvýšite odpočinkom alebo spánkom.

 

BEŽNÉ CHYBY A RIEŠENIA

V prípade akejkoľvek poruchy saunu vypnite a odpojte z elektrickej energie. Následne kontaktujte naše technické oddelenie a počkajte na riešenie problému.

Dovtedy saunu za žiadnych podmienok nepoužívajte ani nezapínajte!

INFORMÁCIE A SERVIS - tel .: +421 608 713 333

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 • Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Uschovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom a sériovým číslom uvedeným na spodnej časti vonkajšej strany bočnej dosky. Doklad o nákupe a sériové číslo budú požadované pri uplatňovaní záručných nárokov.
 • Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu.
 • Tento výrobok bol podrobený skúškam na kontrolu kvality a bezpečnostných prvkov. Ak vykazuje infrasauna zjavné vady, ktoré sa objavia ihneď po sprevádzkovanie, a pre ktoré ju nemožno používať, je kupujú povinný tieto vady uplatniť u predajcu bez zbytočného odkladu v mieste nákupu.
 • Pri zistení závady na jednotlivých častiach infrasauny (žiarič, ovládací panel, MP3 / rádio) reklamujte len vadnú časť.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady vzniknuté v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania, príp. nesprávneho uskladnenia,
 • bežné opotrebovanie zariadenia odpovedajúce charakteru dobe jeho používanie,
 • vady spôsobené mechanickým poškodením,
 • vady spôsobené vplyvom živelných síl,
 • vady vzniknuté v dôsledku použitia nevhodných čistiacich pomôcok a neštandardných prostriedkov na údržbu dreveného obliehanie,
 • vady vzniknuté použitím neoriginálnych dielov,
 • prirodzené starnutie dreva alebo jeho stmavnutie vplyvom vlhkosti,
 • vady vzniknuté v dôsledku nedodržania postupu na ošetrenie drevených častí sauny.

 

POZOR!

Montáž a opravy infrasauny by mal vykonávať len kvalifikovaný servisný technik!

Pred samotnou inštaláciou skontrolujte napájací kábel a či je správne pripojené uzemnenie. Použite len originálne časti. Nezdieľajte zásuvku s inými spotrebičmi. V prípade, že infrasaunu nepoužívate, vypnite ju hlavným tlačidlom umiestneným v hornej časti kabíny. Infrasaunu umiestnite vnútri miestnosti na rovný a suchý povrch.
nebezpečenstvo

Žiariče nesmie prísť do kontaktu s vodou. Na žiariče nič neklaďte, inak hrozí vznik požiaru.

Rôzny horľavý, alebo ľahko horľavý materiál (napr. Uterák) pokladajte vždy mimo žiarič. Nedotýkajte sa žiaričov počas a krátko po užití, hrozí nebezpečenstvo popálenia. Žiarovky sú ohrievané pri prevádzke infrasauny, ak bude potrebné žiarovku vymeniť, vypnite infrasaunu a počkajte, až sa žiarovka ochladí. Ak dôjde k poškodeniu elektrickej prípojky, musí byť ihneď vymenená. Výmenu vykonáva buď výrobca, alebo kvalifikovaný servisný technik!
varovanie

Ak trpíte chorobami a zdravotnými problémami, ako sú problémy so srdcom, alebo beriete nejaké lieky, návštevu infrasauny najprv konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom. Deti a slabší ľudia by nemali zdržiavať v infrasaune bez dozoru. Ak sa budete cítiť nepríjemne, okamžite opustite kabínu a konzultujte pobyt v infrasaune so svojím ošetrujúcim lekárom. Nikdy nenavštevujte infrasaunu po požití alkoholických nápojov, silných liekov, alebo drog.