Obchodné podmienky

 

I.  Základné ustanovenia

Všeobecné obchodní podmienky predaja sortimentu spoločnosti VITALWELL GROUP s.r.o.

 1. Predmet, účinnosť všeobecných obchodných podmienok predaja

 

1.1. Predaj výrobkov (ďalej tiež ako „tovar“) zo sortimentu spoločnosti VITALWELL GROUP s.r.o. (ďalej tiež ako „predávajúci“) kupujúcemu (ďalej tiež ako „kupujúci“) sa riadi týmito podmienkami. Tieto všeobecné podmienky predaja tovaru (ďalej tiež ako „všeobecné podmienky“) sú súčasťou pripojenej kúpnej zmluvy (ďalej tiež ako „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci potvrdzuje prijatie týchto všeobecných podmienok uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 1. Objednávka

 

2.1. Kupujúci môže tovar objednať podľa svojho výberu z katalógu alebo podľa vystaveného tovaru. V prípade, že tovar, ktorý si kupujúci objednal, nie je k dispozícii v sklade predávajúceho, dohodnú si v kúpnej zmluve predávajúci a kupujúci termín dodania objednaného tovaru, resp. termín vyzdvihnutia tovaru. Kupujúci je viazaný svojou objednávkou. Akonáhle bude mať predávajúci objednaný tovar k dispozícii, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu na kontaktný údaj uvedený kupujúcim v kúpnej zmluve. Okamihom doručenia tohto oznámenia dochádza k vzniku kúpnej zmluvy.

2.2. Ak si kupujúci vybral tovar z katalógu, podpisom kúpnej zmluvy potvrdzuje, že si skontroloval typ, farbu a číselný kód tovaru.

 

 1. Plnenie kúpnej zmluvy

 

3.1. Predávajúci plnil podľa kúpnej zmluvy v prípade, že tovar pripravil k predaniu a túto skutočnosť oznámi predávajúcemu spôsobom, ktorý si strany medzi sebou zjednali.

 

 1. Odovzdanie – prevzatie

 

4.1. Odovzdanie – prevzatie tovaru sa uskutočňuje v areály predajne predávajúceho, kupujúci realizuje dopravu na vlastné náklady a riziko. V prípade, že dopravu a/nebo montáž tovaru realizuje podľa dohody zmluvných strán predávajúci, uskutočňuje sa odovzdanie – prevzatie tovaru po dodaní a/alebo montáži v mieste určenom kupujúcim pre odovzdanie a/alebo montáž tovaru.

Dodanie tovaru zaisťuje česká pobočka firmy VITALWELL GROUP s.r.o., montáž zabezpečuje slovenský partner firmy.

V prípade, že je predávajúci v omeškaní s odovzdaním tovaru v dôsledku nedodržania termínu zo strany výrobcu alebo prepravcu, má sa za to, že predávajúci nie je v omeškaní.

4.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom termíne (bod 2.1.), alebo najneskôr počas dodatočnej lehoty (10 dní) po doručení vyrozumenia zo strany predávajúceho. Prevzatie tovaru sa môže uskutočniť výhradne po zaplatení celej kúpnej zmluvy (bod 5).

4.3. V prípade, že kupujúci – podnikateľ nedodrží dodatočnú lehotu v bode 4.2., alebo v prípade, že v tej istej dodatočnej lehote kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia povinnosti kupujúcim podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie poskytnutej zálohy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody.

4.4. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nedodrží povinnosti uvedené v bode 4.1. v spojení s bodom 2.1., vznikne predávajúcemu nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na poštovné a balné.

4.5. Kupujúci je povinný tovar prevziať a pri prevzatí preveriť, či tovar zodpovedá objednávke, resp. či je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ je tovar v súlade s objednávkou, resp. kúpnou zmluvou, je v tomto prípade povinný túto skutočnosť pri odovzdaní – prevzatí tovaru písomne potvrdiť. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu predávajúcemu.

 

 1. Platobné podmienky

 

5.1. Kupujúci je povinný pri podpise kúpnej zmluvy alebo najneskôr do siedmych (7) dní od podpisu kúpnej zmluvy zaplatiť dohodnutú zálohu, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že táto záloha nebude zaplatená v dohodnutom termíne, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Doplatok kúpnej ceny musí byť zaplatený zásadne pred prevzatím tovaru, ak nie je dohodnuté inak. V prípade odberu tovaru priamo pri uzavretí kúpnej zmluvy zo skladu predávajúceho zaplatí kupujúci celou kúpnu cenu ihneď po podpise kúpnej zmluvy a tovar mu bude zo skladu vydaný.

5.2. Celkovou kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena vrátane DPH v zákonnej výške.

 

 1. Výhrada vlastníckeho práva

 

6.1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny a všetkých výdajov zo strany kupujúceho. Predávajúci však vydá/dodá tovar až po jeho úplnom zaplatení ak nie je dohodnuté inak.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

7.1. Odoslaním objednávky kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje tieto informácie neposkytovať ďalej. V prípade písomného vypovedania súhlasu k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch, má kupujúci právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databáze vymazať.

7.2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

8.1. Spotrebiteľ uzatvárajúci kúpnu zmluvu distančným spôsobom má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok použitia alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a s faktúrou poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Náklady spojené s navrátením tovaru platí kupujúci. Po prijatí vráteného tovaru a uznaní odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu čiastku zaplatenú za tovar a jeho dopravu späť na účet kupujúceho.

8.2 Predávajúci môže zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar alebo jeho časť nemá na sklade. O tejto skutočnosti bude zákazník bez odkladu informovaný na jeho e-mailovú adresu alebo telefonicky, pričom sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na ďalšom postupe.

 

 Reklamačný poriadok 

 Infrasauna-shop.sk  ›  Reklamačný poriadok

 

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2017 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako html dokument na  https://www.infrasauna-shop.sk/.

Pre správny postup reklamácie je nutné stiahnuť a vyplniť reklamačný protokol (stiahnite zde) a priložiť ho k tovaru (či naskenovaný poslať na infrasauna@infrasauna-shop.sk), alebo ho osobne vyplniť na akejkoľvek predajni.

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ a alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

1.2. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho predania prvému prepravcovi.  V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamih predania tovaru predanie od dopravcu. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, cena, množstvo, ...).

 

 1. Dĺžka záruky

 

2.1. Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre spotrebiteľov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty.

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, v prípade, že nebola uplatnená do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu v dohode s kupujúcim skrátiť, nie však na kratšiu dobu než na 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v dokladu o predaji veci.

U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona. 

2.2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonné záručnej lehoty sa na reklamáciu vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov., s prihliadnutím k upresneniam v tomto reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom.

2.3. U vecí predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dohodnutá nižší cena.

 

III. Záručné podmienky

3.1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je doporučené, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tím, že zásielka je napr. neúplná nebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu.

3.2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potreba okamžite nahlásiť e-mailom na adresu: infrasauna@infrasauna-shop.sk, spísať s dopravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom nebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť dokázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3.3.  V prípade osobného podania reklamácie je nutné sa dostaviť na akúkoľvek pobočku spoločnosti VITALWELL GROUP s.r.o..

3.4.  Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť viditeľne označený "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i vady tovaru. Tento postup je doporučený i kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

3.5.  Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, taktiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je doporučený i kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

3.6.  Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými súčasťami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.

3.7.  Zo  záruk uvedených v bode  II. sú vylúčené vady, ktoré nie sú spôsobené materiálovou, konštrukčnou alebo výrobnou vadou samotných výrobkov, sú ale spôsobené chybnou montážou, nesprávnym zaobchádzaním, nerešpektovaním montážnych návodov a návodov k údržbe, použitím nesprávneho spotrebného materiálu, neodbornými alebo nepatričnými zásahmi či opravami poškodením účinkami prepätia  v rozvodnej sieti , poškodením  nadmerným zaťažovaním,  vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov, použitím iných než originálnych dielov (alebo dodávateľom schválených výrobkov) a/alebo doplnkov a bežným opotrebením. Na tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (náter, ohýbanie atď.), a ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy alebo na tovar, ktorý bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou. Rozbitie skla je zo záruk uvedených v bode II vylúčené.

3.8.  Záruka sa vzťahuje iba na vady, ktorých príčina je datovaná najneskôr dňom predaje alebo montáže výrobku, nevzťahuje sa teda na vady spôsobené iným subjektom. V takých prípadoch nás prosím kontaktujte, pomôžeme Vám nájsť riešenie.

3.9. Záruční servis materiálové nebo výrobní vady odstránia v rámci záruk uvedených v bode XI na vlastný náklad naši servisní technici. Podľa povahy vady môžeme na základe vlastného rozhodnutia výrobok opraviť, vymeniť, zdarma zaslať náhradné diely alebo ponúknuť finančnú kompenzáciu. Zaslanie náhradných dielov prichádza v úvahu v prípadoch, keď zákazník môže poškodený diel sám a bez problémov vymeniť. V rámci záruk uvedených v bode II sa naše plnenie obmedzuje na bezplatnú dodávku príslušných náhradných dielov, prípadná montáž nových a demontáž poškodených dielov bude urobená za úplatu. Ak by sa už niektoré náhradné diely nevyrábali, nahradíme ich zodpovedajúcimi výrobkami.

3.10.  Tovar prevzatý k reklamácii bude testovaný iba na poškodenie uvedené kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom vady). Pre uvedenie vady odporúčame písomnú formu.

3.11.  Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. prepätie v sieti), ale nesprávna inštalácia alebo ak výrobok poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou,  bude účtovaný podľa aktuálneho platného cenníka.

3.12.  Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar alebo jeho súčasť sú znečistené alebo nesplňujú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému vyriadeniu.

 

 1. Spôsob vyriadenia reklamácie

 

4.1. Reklamácia poškodenej zásielky:

 1. a) V prípade mechanického poškodenie zásielky počas transportu tovar nepreberajte a výhradu vpíšte do prepravného listu dopravca. Zápis o škode je nutné vyplniť ihneď pri prebraní zásielky, ak je viditeľne poškodená.

 

 1. b) Ak došlo k zisteniu problému až po podpise prepravného listu a prebratí zásielky, okamžite kontaktujte dodávateľa na telefónnom čísle: +421 0944 450 188, pre istotu napíšte tiež e-mail na infrasauna@infrasauna-shop.sk. Vždy je potrebné uviesť kompletnú adresu doručenia, telefonický kontakt, číslo reklamovanej zásielky a čo bolo poškodené, prípadne obsah zásielky. Následne vás budeme kontaktovať ohľadom spísania zápisu o škode. So zásielkou nesmie byť manipulované a to vrátane výplní a ďalšieho obsahu balenia do doby, než dôjde k dokumentácii škody (zvyčajne sa spíše zápis o škode a potom sa rieši škodná udalosť individuálne s každou prepravnou spoločnosťou podľa ich reklamačných podmienok).

 

 1. c) Tieto informácie je nutné odovzdať prepravcovi do 24 hodín od doručenia, tzn. je nutné postupovať rýchlo! Je na vyjadrení prepravcu či reklamáciu uzná, alebo neuzná. Z týchto dôvodov nie je možné uplatňovať reklamáciu poškodenej zásielky transportom po 24 hodinách od prebratia zásielky.

 

4.2. Reklamácia tovaru :

 

4.2.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

Zhoda s kúpnou zmluvou

 1. a) Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že vec pri odbere kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej jen "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred odberom veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa odberu veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej odbere, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nedokáže opak.


 1. b) Zhodou s kúpnou zmluvou sa predovšetkým rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonané reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pro vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použití veci uvádza alebo pre ktorú sa vec zvyčajne používa.

 

 1. c) Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 

- ak ide o odstrániteľnú vadu, má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu poškodeného tovaru alebo poškodenej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady nie je neúmerné. Ak nie je taký postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu poškodeného tovaru alebo  odstúpenie od kúpnej zmluvy, tie samé práva náležia spotrebiteľovi aj  v prípade, že ide o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, ak tá istá vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v minulosti v záručnej dobe už aspoň dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne opäť. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne  aspoň tri vady brániace jej riadnemu užitiu.

- ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 1. d) V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, na ktorú bola poskytnutá zľava.

 

 1. e) Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu tovaru predávajúci vykonáva bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dne nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby by sa jednalo o vadu, ktorú nie je odstrániť. Táto lehota nie je záväzná voči kupujúcemu, ktorým je podnikateľ.

 

 1. f) Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vyriadenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

 1. g) V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (predovšetkým poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ také právo na úhradu nákladov spojených s týmto odstúpením.

 

Úprava riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim s postavením spotrebiteľa

 1. h) Vzájomné spory medzi kupujúcim a predávajúcim riešia všeobecné súdy tak, ako vyplýva z príslušných právnych predpisov.

 

 1. ch) Kupujúcemu sa odporúča v prípade akéhokoľvek problému týkajúceho sa zmluvného vzťahu s predávajúcim najskôr kontaktovať priamo predávajúceho, a to písomne na adresu jeho sídla, prípadne prostredníctvom e-mailu na adresu infrasauna@infrasauna-shop.sk. Týmto však nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojím nárokom na obecný súd.

 

4.2.2. Ak je kupujúcim podnikateľ:

 1. a) Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť a ak je oprávnená - bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné túto vadu neskôr reklamovať.

 

 1. b) Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 

 1. c) Po vyriadení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vyriadená výmenou tovaru za nové, začne záruční doba bežať znovu od dátumu vyriadenia reklamácie. Ak bola reklamácia vyriadená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vyriadenia reklamácie. O vyriadení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

 

 1. d) Po vyriadení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, nebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vyriadení reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

 

 1. e) V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť úprava vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o vykonaní reklamácie (tj. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie poplatok za uskladnenie vo výške 50 Kč / deň.

 

 1. f) Pri výdaji tovaru po vykonaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP nebo platným cestovným pasom.

 

 1. Spotrebný materiál

 

5.1 Ak je obsahom balení či predmetom kúpy spotrebný materiál (aróma esencie, žiarovky, svetlá do sauny, saunové kamene a špirály do saunových pecí), je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Z tohoto dôvodu na spotrebný materiál poskytujeme záruku 6 mesiacov.

5.2. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej dobe tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k zhora uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nie je možné ju tak zamieňať so životnosťou.

 

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

6.1 Uplatnenie záruky a práv vyplývajúcich zo záruky je viazané na uplatnenie reklamácie bezprostredne po zistení vady veci, najneskôr však do 15 dní po zistení vady písomnou alebo elektronickou formou u našej spoločnosti:

 

VITALWELL GROUP s.r.o. 

Třída Tomáše Bati 398          

763 02 Zlín - Louky

tel.: +421 0944 450 188

e-mail: infrasauna@infrasauna-shop.sk

 

6.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.3. Za spoločnosť VITALWELL GROUP s. r. o. schválil Patrik Lebánek – konateľ spoločnosti VITALWELL GROUP s. r. o.

 

 

Cena prepravy    ↑

 

Zásielky do 50 kg

    U bežných položiek, ktoré je možné zabaliť do klasického balíka do 50 kg, účtujeme poštovné vo výške 11€ vrátane DPH na dobierku či platbu prevodom predom.

    Tieto zásielky vám doručí prepravná spoločnosť DPD (zvyčajne do 24 hodín od odoslania). Jej šofér vás bude vopred informovať pomocou SMS, aby sa s vami dohodol na presnom čase predania.


Rozmerovo veľké predmety a paletové zásielky oceníme individuálne vopred.

    U rozmerovo väčších predmetov (ako sú celé sauny, dvere do sauny, predmety s veľkou váhou kameňov, saunové pece, ochladzovacie kade) účtujeme poštovné individuálne a to vždy tak, že pred odoslaním informujeme o cene zákazníka.

    Tieto zásielky vám doručí prepravná spoločnosť Toptrans (väčšinou do 24 hodín od odoslania). Jej šofér vám bude vopred volať, aby sa s vami dohodol na presnom čase predania.

    Pre kontrolu ceny prepravného vám môže poslúžiť kalkulátor prepravného. Balné neúčtujeme, ak sa nejedná o špeciálne predmety ako je napr. samostatné sklo, ktoré vyžaduje špeciálny transportný rám.

 

Dovoz tovaru našou firmou

    Je možné na základe dohody po telefóne priviezť tovar kupujúcemu naším vozom. Táto možnosť prichádza v úvahu u objemných zásielok, ak sa jedná o veľkoobchodné dodávky upresnené podmienkami veľkoobchodu, alebo pokiaľ sa jedná o expedované dodávky za príplatok EXPRESS alebo EXCLUSIVE. Táto doprava vám bude nacenená vopred.

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Cena dopravy nezáleží na type platby.

 

Výdajné miesta

Bratislava,

Zlín.

 

Na showroome v Bratislva máme k dispozícii iba malý príruční sklad. Tovar do Bratislavy zvážame vždy podľa prijatých objednávok. V prípade osobného odberu v Bratislave preto upozorňujeme na možné dlhšie čakacie lehoty (1-3 týždne). Pri expresnom prevoze na druhú pobočku môže byť účtovaný jednorazový poplatok.

 

Možnosti platby    ↑

 1. Na dobierku - zboží zaplatíte prepravcovi pri dodaní, priamo na Vami určenej adrese

 

 1. Bankovým prevodom - expedícia objednávky v nasledujúcom pracovnom dni po prijatí platby. Bankový prevod býva uskutočnený do 2 dní.

 

 1. V hotovosti na predajni. Kartou na predajni nie je možné platiť.

 

Podrobnejšie o spôsoboch platby:

 

 1. Bankovým prevodom

 

Po odoslaní objednávky dostane Platca podklady k platbe prevodom. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti Fio banka a.s.

Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

 

Bankové účty vedieme v týchto menách:

EUR, CZK

 

Bankové spojenie EUR:

Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2401165622 / 2010 FIO Banka

IBAN:CZ1720100000002401165622

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Bankové spojenie CZK:

Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2500360730 / 2010

IBAN: CZ7120100000002500360730

SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 

Ako objednať    ↑

 

Objednať u nás môžete i bez registrácie – iba jednorazovo vyplníte adresu dodania, poprípade fakturácie.

Vybraný tovar a počet kusov vložíte do košíka pomocou zeleného tlačidla vo formulári, ktorý je vždy zobrazený vedľa tovaru. Akonáhle ste so svojím výberom spokojný a všetok požadovaný tovar ste vložili do košíka, kliknite na obrázok nákupného košíka, ktorý je hore v pravej časti hlavičky. Tam môžete jednoducho editovať zvolené množstvo, prípadne položky úplne odobrať. V menu také zvolíte spôsob dopravy a platby. Potom môžete nákup dokončiť alebo sa zaregistrovať pre jednoduchšie nákupy v budúcnosti. V oboch prípadoch budete musieť ešte vyplniť kontaktné informácie a potvrdiť objednávku.

Ak Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu adresu infrasauna@infrasauna-shop.sk

S výberom a nákupom tovaru vám radi odborne pomôžeme. V prípade akýchkoľvek nejasností volajte na +421 0944 450 188

 

Čo sa stane po objednaní?    ↑

Objednaný tovar z jednej objednávky je vždy expedovaný naraz, tzn. pre celý tovar z jednej objednávky platí vždy tá najdlhšia expedičná doba. Ak chcete niektorý tovar s kratšou expedičnou dobou obdržať rýchlejšie, je potreba ho objednať samostatne, prípadne nás informovať telefonicky alebo e-mailom. Ak dôjde k predĺženiu expedičnej doby niektorého objednaného tovaru nad uvedenú dobu v objednávke, bude podľa možností tovar doručený zvlášť, samozrejme na naše náklady. Ak máte dojem, že ste už mali tovar obdržať a nestalo sa tak, tak nás prosím kontaktujte a my vás budeme okamžite informovať o stave vašej objednávky.

    Doklad o kúpe a záručný list posielame v zásielke spolu s tovarom.

    Drobné predmety sú zvyčajne expedované do druhého dňa alebo do 2 pracovných dní.

    Tovar doručíme na adresu uvedenú pomocou telefonickej objednávky alebo zadanou elektronicky. Náš kuriér vás požiada pri odovzdaní tovaru o vaše meno a o podpis v mieste doručovací adresy.

    Zásielky môžu byť doručené kedykoľvek v priebehu normálneho pracovného dňa, ak nebola vyžiadaná zvláštna doba dodania. Pamätajte, že v prípade zvláštnej doby dodania sú účtované zvláštne príplatky za tieto služby, rovnako ako napríklad služba „sobotňajšie doručenie“. Tieto služby musia byť upresnené pri zadávaní objednávky.

 

Sídlo spoločnosti:

VITALWELL GROUP s.r.o. 

Trnavská cesta 67 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

zapísanej na súde Trenčín, odd. Sro, vl.č.29295/R

 

IČ: 47484764

DIČ: SK2023909921

 

Bankové spojenie:

Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2401165622 / 2010 FIO Banka

IBAN:CZ1720100000002401165622

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

PODĽA ZÁKONA O EVIDENCII TRŽIEB JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ VYSTAVIŤ KUPUJÚCEMU ÚČTENKY. ZÁROVEŇ JE POVINNÝ ZAEVIDOVAŤ PRIJATOM TRŽBY U SPRÁVCU DANE ONLINE; V PRÍPADE TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NAJNESKÔR DO 48 HODÍN.