Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodné spoločnosti

VITALWELL GROUP s.r.o.

so sídlom      Třída  Tomáše Bati 419, Zlín-Louky, PSČ 763 02

identifikačné číslo: 25303864

DIČ : CZ25303864

zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 23658

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.infrasauna-shop.sk

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  I.Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy/licenčnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť  VITALWELL GROUP s.r.o., so sídlom Třída Tomáše Bati  419, Zlín-Louky, PSČ 763 02, identifikačné číslo: 25303864 , DIČ : 25303864, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 23658 (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Kupujúci“).

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa či podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so spoločnosťou VITALWELL GROUP s.r.o. alebo s ňou inak rokuje.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že je v zmluvnom vzťahu s VITALWELL GROUP s.r.o. považovaný za podnikateľa a platia pre neho pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím zmluvy pre Kupujúcich spotrebiteľa obsiahnuté v článku II VOP, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov a dokument Spôsoby dopravy, a že s nimi výslovne súhlasí , a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpi tovar, ktorý je v obchodnej ponuke VITALWELL GROUP s.r.o., nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dohodnuté inak.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vr. účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci v elektronickej podobe (pri dodaní tovaru vrátane montáže po montáži takéhoto tovaru), s čím Kupujúci súhlasí.

Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 
II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy pre Kupujúcich spotrebiteľa

VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že

náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, VITALWELL GROUP s.r.o. si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);

požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od VITALWELL GROUP s.r.o., príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sú vyžadované a poskytované;

VITALWELL GROUP s.r.o. neuzatvára zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie

ceny tovaru a služieb sú na webe prevádzkovanom VITALWELL GROUP s.r.o. uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady objednávky;

Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;

zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;

pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla VITALWELL GROUP s.r.o., na e-mailovú adresu VITALWELL GROUP s.r.o., oznámiť osobne v predajni VITALWELL GROUP s.r.o.

Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

o poskytovaní služieb, ktoré VITALWELL GROUP s.r.o. poskytla s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle VITALWELL GROUP s.r.o. a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov;

o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal;

o dodávke novín, periodík alebo časopisov;

o doprave alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne;

o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, VITALWELL GROUP s.r.o. zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného on-line nemožno od takejto zmluvy odstúpiť.

v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru VITALWELL GROUP s.r.o., a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou;

spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie sa už začalo;

zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve VITALWELL GROUP s.r.o., pričom registrovaní užívatelia VITALWELL GROUP s.r.o. majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile;

spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez kontaktný formulár tu, príp. sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

v prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa tak môže líšiť. O zmene ceny bude VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru VITALWELL GROUP s.r.o.. Prípadný rozdiel medzi uhradenou predbežnou cenou a kúpnou cenou bude VITALWELL GROUP s.r.o. vrátený alebo Kupujúcim doplatený pred dodaním tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. VITALWELL GROUP s.r.o. si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania, a to aj opakovane. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (tj 14 dní) má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa zmenia okolnosti, z ktorých VITALWELL GROUP s.r.o. vychádzala v okamihu predobjednania tovaru Kupujúcim do tej miery, že na VITALWELL GROUP s.r.o. nebude možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávkou viazaná, má VITALWELL GROUP s.r.o. právo predobjednávku zrušiť bez ďalšieho a následne o tom informovať Kupujúceho.

jej kontaktnou e-mailovou adresou je infrasauna@infrasauna-shop.sk .

 

III. Zmluva

 1. Uzavretie zmluvy

K vytvoreniu objednávky dôjde v okamihu, keď Kupujúci vloží vybraný tovar, službu alebo elektronický obsah do košíka a odošle objednávku, príp. kúpi expres, pokiaľ je registrovaným užívateľom VITALWELL GROUP s.r.o.. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník VITALWELL GROUP s.r.o., či už priamo na pobočke alebo po telefóne a pri faxovej alebo e-mailovej objednávke. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, môže meniť požadované plnenie v košíku, ako aj spôsob dopravy aj spôsob úhrady. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim zo strany VITALWELL GROUP s.r.o., za prípadné chyby pri prenose dát VITALWELL GROUP s.r.o. nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy VITALWELL GROUP s.r.o. bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcom zadaný e mail.

Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie VOP vrátane Reklamačného poriadku VITALWELL GROUP s.r.o.. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je vo VOP uvedené inak.

V prípade, že si Kupujúci objedná v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa tovar v celkovej hodnote presahujúcej 100.000,- Kč vr. DPH, bude po ňom systémom VITALWELL GROUP s.r.o. vyžadované prihlásenie do zákazníckeho profilu s tým, že z takto registrovaného profilu musela byť v minulosti uzavretá aspoň jedna zmluva prostredníctvom e-shopu VITALWELL GROUP s.r.o. a táto zmluva nebola zo strany Kupujúceho predčasne ukončená. Ak nesplní Kupujúci vyššie uvedené podmienky, má VITALWELL GROUP s.r.o. právo jeho objednávku bez ďalšieho zrušiť.

Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný kontaktovať VITALWELL GROUP s.r.o. vopred a oznámiť jej, že o darček nemá záujem. V takom prípade bude Kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Ak tak neurobí a prevezme tento darček, je Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. IV, bodu 1. VOP povinný tento darček vrátiť.

Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
 

 1. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa VITALWELL GROUP s.r.o. zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí VITALWELL GROUP s.r.o. kúpnu cenu.

VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Podobne sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.

VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci/licencii v súlade so zmluvou.

VITALWELL GROUP s.r.o. splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má VITALWELL GROUP s.r.o. vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, VITALWELL GROUP s.r.o. odovzdá vec Kupujúcemu – spotrebiteľovi v okamihu, keď mu vec odovzdá dopravca.

Ak dodá VITALWELL GROUP s.r.o. väčšie množstvo vecí, než bolo dojednané, je kúpna zmluva uzavretá aj na prebytočné množstvo, ibaže ich Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

VITALWELL GROUP s.r.o. odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, zabalí VITALWELL GROUP s.r.o. vec podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí VITALWELL GROUP s.r.o. vec na prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si VITALWELL GROUP s.r.o. vyhradzuje právo odoslať tovar Kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 100.000,- Kč vr. DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, VITALWELL GROUP s.r.o. vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami Kupujúceho stanovenými v objednávke.
 

 1. Prechod nebezpečenstva škody

Vec je chybná, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nutných na užívanie veci.

Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú VITALWELL GROUP s.r.o. spôsobila porušením svojej povinnosti.

Kupujúci vec podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný VITALWELL GROUP s.r.o. bez zbytočného odkladu informovať.

Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak Kupujúci neprevezme vec, hoci mu s ňou VITALWELL GROUP s.r.o. umožnila nakladať.

Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže VITALWELL GROUP s.r.o. škodu spôsobila porušením svojej povinnosti.

Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet predlievajúceho vhodným spôsobom predať po tom, čo predlžujúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak strana pretrváva s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.
 

 1. Zodpovednosť VITALWELL GROUP s.r.o.

VITALWELL GROUP s.r.o. zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä VITALWELL GROUP s.r.o. zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal, :

má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, ak chýba táto dohoda, že má také vlastnosti, ktoré VITALWELL GROUP s.r.o. alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;

sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie VITALWELL GROUP s.r.o. uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa;

je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a

vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:

pri veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;

na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;

pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo

ak to vyplýva z povahy veci.

Pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.) je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak však nie je na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovar.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, je možné uplatniť právo z vady do 24 mesiacov iba u predaného tovaru, ale nie u darčekov spoločne s tovarom poskytnutých. U týchto darčekov smie spotrebiteľ uplatniť práva z chybného plnenia iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený u darčekov uplatniť práva z chybného plnenia.

Jednotlivé lehoty bližšie upravuje Reklamačný poriadok.

Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označený nasledovne.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je VITALWELL GROUP s.r.o. zaviazaná, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 

 1. Podstatné porušenie zmluvy

Ak sa vyskytne vada v uvedenej lehote a ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;

na odstránenie vady opravou veci;

na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

odstúpiť od zmluvy

Kupujúci oznámi VITALWELL GROUP s.r.o., aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu VITALWELL GROUP s.r.o.; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni VITALWELL GROUP s.r.o. vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď nižšie.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu VITALWELL GROUP s.r.o. nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že VITALWELL GROUP s.r.o. nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
 

 1. Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže VITALWELL GROUP s.r.o. dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže VITALWELL GROUP s.r.o. odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Ak neodstráni VITALWELL GROUP s.r.o. vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu VITALWELL GROUP s.r.o..
 

 1. Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácia rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady súčasne). V takom prípade má Kupujúci – spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci VITALWELL GROUP s.r.o. na jej náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva).

Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.
 

 1. Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa VITALWELL GROUP s.r.o. zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba plynie od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako VITALWELL GROUP s.r.o., plynie záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky od VITALWELL GROUP s.r.o. spolu s vecou alebo najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.
 

 1. Následný predaj zakúpenej veci

Ak Kupujúci vec zakúpenú od VITALWELL GROUP s.r.o. predá, daruje či inak prevedie do vlastníctva inej osoby, tak je povinný o tom VITALWELL GROUP s.r.o. informovať.

Ak o tom nebude Kupujúci VITALWELL GROUP s.r.o. informovať, považuje VITALWELL GROUP s.r.o. tohto Kupujúceho stále za vlastníka danej veci a za osobu, ktorej patria práva z vadného plnenia.

 

 IV.Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim spotrebiteľom

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;

zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo

zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

VITALWELL GROUP s.r.o. umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a spotrebiteľovi tak VITALWELL GROUP s.r.o. potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpiť je možné aj korešpondenčne, a to na adrese:

 

VITALWELL GROUP s.r.o. - reklamácia,

Třída Tomáše Bati  419,

Zlín Louky

763 02

 

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá VITALWELL GROUP s.r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od VITALWELL GROUP s.r.o. dostal, a to na svoje náklady.

Tovar by mal Kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba ak Kupujúci spotrebiteľ dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Ak sa rozhodne Kupujúci spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, VITALWELL GROUP s.r.o. odporúča pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovaru doručiť na adresu VITALWELL GROUP s.r.o. spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či čiastka bude odobratá v hotovosti.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá VITALWELL GROUP s.r.o. iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade preplácania dobropisu v hotovosti môže VITALWELL GROUP s.r.o. požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže VITALWELL GROUP s.r.o. odmietnuť peňažné prostriedky preplatiť.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu VITALWELL GROUP s.r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak patrí VITALWELL GROUP s.r.o. náhrada za zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná na pohľadávku Kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, VITALWELL GROUP s.r.o. nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako jej Kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť VITALWELL GROUP s.r.o. tovar bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní.

Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi VITALWELL GROUP s.r.o. a Kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má VITALWELL GROUP s.r.o. právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 

 1. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom av ostatných prípadoch

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany VITALWELL GROUP s.r.o. umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. V prípade, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 800,- eur vr. DPH, nie je také odstúpenie od zmluvy možné vôbec.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, potom Kupujúci podnikateľ berie na vedomie, že VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhradzuje právo takéto vrátenie tovaru spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá VITALWELL GROUP s.r.o. vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu Kupujúcemu podnikateľovi.

Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodu výskytu vady, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí,

ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady;

ak spôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím; alebo

ak predal Kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti a VITALWELL GROUP s.r.o. umožní Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od zmluvy, vráti Kupujúci VITALWELL GROUP s.r.o., čo ešte vrátiť môže, a dá VITALWELL GROUP s.r.o. náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

ak neoznámil Kupujúci podnikateľ vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Z dôvodu ochrany práv Kupujúceho podnikateľa ak je Kupujúcim právnická osoba a bude požadovať preplatenie dobropisu v hotovosti priamo na pobočke VITALWELL GROUP s. ktoré sa preukáže úradne overenou plnou mocou a preukáže sa občianskym preukazom.
 

 1. Odstúpenie od zmluvy VITALWELL GROUP s.r.o. v prípade chyby v cene tovaru

Okrem prípadov stanovených zákonom je VITALWELL GROUP s.r.o. oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru.

Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a VITALWELL GROUP s.r.o. tým, že VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.

Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany VITALWELL GROUP s.r.o.

 

 V. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov Kupujúceho zo strany VITALWELL GROUP s.r.o. sa použijú tieto Podmienky ochrany osobných údajov.


 VIPrevádzková doba

Objednávky cez internetový obchod www.infrasauna-shop.sk.: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci VITALWELL GROUP s.r.o. nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby e-shopu.

Prevádzková doba predajne VITALWELL GROUP s.r.o. je uvedená na webe www.infrasauna-shop.sk a môže sa meniť.

 

VII. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope www.infrasauna-shop.sk sú vždy aktuálne a platné ceny v slovenskej mene (EUR) s výnimkou prípadov, kedy dôjde k uvedeniu chybnej ceny viď ustanovenia nižšie v tomto článku.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierkové a nákladov na komunikáciu prostriedky na diaľku, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka, a ktorých výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci však berie na vedomie, že konečné ceny pri produktoch sú uvádzané po zaokrúhlení na celé koruny v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v špecifických situáciách teda môže v konečnom súčte všetkých zakupovaných produktov dôjsť k nepatrnej odchýlke od takto uvedenej kúpnej ceny, toto je dané práve v dôsledku zaokrúhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kúpnej ceny, vr. halierov, je vždy uvedený v košíku Kupujúceho.

Akčné ceny platia do vypredania zásob VITALWELL GROUP s.r.o. či pri uvedení počtu kusov akčného tovaru do vypredania stanoveného počtu kusov akčného tovaru alebo do skončenia akcie, podľa toho, čo nastane skôr.

Pôvodná cena (na webe typicky vyobrazená v rámci informovania o zľave ako preškrtnutá) znamená najnižšiu cenu za posledných 30 dní pred zlacnením, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu (ďalej len „Tovar“) VITALWELL GROUP s.r.o. ponúkala na svojom e-shope. Do výpočtu pôvodnej ceny sa nezohľadňujú individuálne cenové zvýhodnenia a cenové zvýhodnenia, ktoré nie sú zahrnuté priamo v aktuálnej predajnej cene daného Tovaru (tj nie sú poskytované automaticky a plošne ako napr. zľavové kódy). Takto vypočítaná pôvodná cena zostáva vplatnosti aj v prípade, keď je Tovar zlacnený postupne niekoľkokrát v kratšom časovom horizonte, maximálne však po dobu 90 dní.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi VITALWELL GROUP s.r.o. a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď Kupujúci objedná tovar alebo súvisiace služby (dopravu, poistenie predĺženej záruky a pod.) za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému VITALWELL GROUP s.r.o. či pochybenia personálu VITALWELL GROUP s.r.o.. V takom prípade je VITALWELL GROUP s.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);

pri cene tovaru prebýva alebo chýba jedna alebo viac cifier;

zľava na tovar presahuje 50 % bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcim zodpovedajúcu výšku zliav.

VITALWELL GROUP s.r.o. upozorňuje, že informačný systém www.infrasauna-shop.sk uvádza aj pri tovare so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zľavnený, resp. o tovare vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zľavnený alebo ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať VITALWELL GROUP s.r.o. a informáciu o správnosti ceny si overiť.

VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú, pokiaľ došlo k zneužitiu okrem iného osobných údajov, IČO/DIČ údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

 

VIII. Objednávanie

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

prostredníctvom elektronického obchodu www.infrasauna-shop.sk (ďalej len „e-shop“);

elektronickou poštou na adrese infrasauna@infrasauna-shop.sk ;

osobne v prevádzke VITALWELL GROUP s.r.o.;

telefonicky.

Objednávky priamo na pobočke je možné realizovať kedykoľvek v rámci otváracej doby tejto pobočky. Všetky telefonické objednávky tovaru je možné realizovať na telefóne +420 608 713 333 v prevádzkovej dobe call centra.

VITALWELL GROUP s.r.o. odporúča Kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho na VITALWELL GROUP s.r.o.. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.

Kupujúci bude o predpokladanom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá od spôsobu dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávky v rámci svojho košíka. Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný čas doručenia sa môže zmeniť v závislosti od logistických možností VITALWELL GROUP s.r.o. a /alebo jej dopravcov, o čom bude VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujúceho bezodkladne informovať. IX. Platobné podmienky

VITALWELL GROUP s.r.o. akceptuje tieto platobné metódy - platbu na dobierku pri zásielkach dodávaných prepravnými spoločnosťami. Platbu v hotovosti, alebo platbu prevodom. Pri platbe prevodom musí byť platba pripísaná na účet spoločnosti VITALWELL GROUP s.r.o. ešte pred odoslaním tovaru zákazníkovi.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve VITALWELL GROUP s.r.o., avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť po odoslaní objednávky.

VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu iba vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Vrátenie peňazí

Ak odstúpi Kupujúci od uzavretej zmluvy s VITALWELL GROUP s.r.o. alebo ak budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, vráti VITALWELL GROUP s.r.o. Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré oznámi VITALWELL GROUP s.r.o. v prípade, že nie je možné peňažné prostriedky vrátiť rovnakým spôsobom, akým bola vykonaná platba za objednávku (napr. zákazník platil v hotovosti na predajni alebo kuriérovi, došlo k expirácii platobnej karty zákazníka a VITALWELL GROUP s.r.o. nemá k dispozícii iné platobné údaje Kupujúceho), či v prípade, keď VITALWELL GROUP s.r.o. na základe vlastného uváženia vyhovie požiadavke Kupujúceho na zmenu spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov.

 

 X. Dodacie podmienky

 1. Spôsoby dodania

VITALWELL GROUP s.r.o. zaisťuje či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb as ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému VITALWELL GROUP s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
 

 1. Ostatné podmienky

Pri vyzdvihnutí objednávky uhradenej vopred môže VITALWELL GROUP s.r.o. či jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže VITALWELL GROUP s.r.o. či jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať. Toto

oprávnenie vyplýva s ust. § 2900 Občianskeho zákonníka, ktoré ustanovuje povinnosť prevencie a obozretnosti.

Tovar zakúpený Kupujúcim právnickou osobou bude odovzdaný iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, či osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke www.infrasauna-shop.sk a preukáže sa občianskym preukazom. Tovar zakúpený Kupujúci podnikajúci fyzickou osobou bude odovzdaný iba po predložení platného identifikačného preukazu (OP či cestovný pas).

Ak nebude tovar odovzdaný osobným odberom na pobočke a ak je tovar zakúpený Kupujúcim, ktorý je v čase okamihu kúpy platiteľa DPH, a je fakturovaný s 0% sadzbou DPH, potom musí byť miestom dodania adresa sídla či prevádzky uvedená v obchodnom, živnostenskom či obdobnom registri.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu poškodenia: infrasauna@infrasauna-shop.sk s.r.o..cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou VITALWELL GROUP s.r.o. alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však VITALWELL GROUP s.r.o. možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

 XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom VITALWELL GROUP s.r.o. a príslušnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži doklad o zakúpení (podrobnosti viď Reklamačný poriadok).

Prevádzkové podmienky pre sauny, infrasauny a kombinované sauny:

Všetky typizové sauny, infrasauny a kombinované sauny sú interiérové a musia byť umiestnené v izbovej teplote a bežnej vlhkosti (40 - 60%). Nie sú robené na to, aby boli vystavené vonkajšiemu prostrediu.

Všetky typizované sauny, infrasauny a kombinované sauny sú pre domáce použitie a nie sú určené pre komerčnú prevádzku alebo veľmi časté použitie napr. v rôznych športoviskách, školách, firmách...

V prípade nedodržania prevádzkových podmienok nemôže niesť dodávateľ zodpovednosť za správnu funkčnosť a na daný tovar nemôžeme držať záruky

Spoločnosť VITALWELL GROUP s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za priame alebo nepriame škody na majetku, škody spôsobené ľuďom alebo zvieratám, ktoré boli spôsobené nesprávnym použitím výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou alebo vznikli ako následok nehody alebo zámerného konania užívateľa

Spoločnosť VITALWELL GROUP s.r.o. si vyhradzuje právo na odmietnutie plnenia záväzkov z tohto záručného listu v prípade nesplnenia prevádzkových podmienok

Záruka sa nevzťahuje na situácie, ktoré sú popísané nižšie:

- chyby spôsobené živelnou udalosťou alebo inými vonkajšími okolnosťami (napr. porucha v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami
- úprava výrobku
- mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti (napr. pád, náraz či deformácia), nesprávna obsluha výrobku, neodborný zásah tretej osoby, neodborná inštalácia výrobku, používanie výrobku v rozpore s jeho určením, nevhodné skladovanie;
- použitie výrobku na priemyselné, komerčné alebo iné účely
- kontakt výrobku s rozliatymi kvapalinami alebo ich koncentrovanými parami, vniknutie cudzích látok do výrobku, poškodenie výrobku tepelne, chemicky alebo iným neodborným spôsobom;
- nedodržanie prevádzkových teplôt a vlhkosti uvedených v prevádzkových podmienkach daného výrobku;

 

XII. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s článkom 6 tohto dohovoru neuplatní.

Prípadné spory medzi VITALWELL GROUP s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu, VITALWELL GROUP s.r.o. odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na VITALWELL GROUP s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 30.12.2022 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach VITALWELL GROUP s.r.o. alebo elektronicky na www.infrasauna-shop.sk.